Regulamin konkursu „Wygraj Kindla od Ebookpointa i UpolujEbooka!”

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs: Wygraj Kindla od Ebookpointa i UpolujEbooka! przeprowadzony w okresie od 25.03.2014 (od  godziny 23.00) do 30.03.2014 zwany dalej konkursem.

2. Organizatorem konkursu są:

HELION SA z siedzibą w Gliwicach, ul. Kościuszki 1C; wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000121256; NIP 631-020-02-68; REGON: 271070648.

oraz

FRESHLOGIC Marcin Łukiańczyk, ul. Stroma 34/16, 15-662 Białystok, NIP 848 164 81 14

3. Uczestnikami konkursu mogą zostać wszystkie osoby, które w okresie trwania konkursu dokonają poprzez serwis http://upolujebooka.pl zakupów w księgarni ebookpoint.pl. Zamówienie musi być zrealizowane przez obydwa serwisy. Uczestnik musi opłacić zamówienie w czasie trwania konkursu, nieopłacona zamówienia (w tym nie opłacone faktury-proforma) nie będą brane pod uwagę.

4. Spośród uczestników konkursu komisja w składzie:
a) Marcin Łukiańczyk
b) Radosław Tosta
wybierze trzy osoby, które dokonały zamówienia w czasie trwania konkursu.  O wygranej w konkursie decyduje sumaryczna wysokość zamówień na jednym koncie użytkownika w księgarni ebookpoint.pl – wygrywa największa sumaryczna kwota zamówień.

5. Nagrodzone osoby otrzymają od organizatorów czytnik Amazon Kindle 5 classic po wpłaceniu kwoty 1 zł (brutto) na konto firmy FRESHLOGIC na podstawie wystawionej Faktury VAT. Nagrodzona osoba może otrzymać tylko 1 czytnik.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród rzeczowych wymienionych powyżej.

7. Zamówienia konkursowe zostają zamknięte w niedzielę (30.03.2014) o godz. 23:59, wybór zamówień nastąpi w dniu 31.03.2014r. Decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców.

7. Zwycięzca konkursu zostanie powiadomiony przez organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zarejestrowany w księgarni ebookpoint.pl do dnia 04.04.2014r.

8. Zwycięzca konkursu zobowiązany jest do założenia konta w księgarni ebookpoint.pl: http://ebookpoint.pl/ oraz założenia konta w serwisie UpolujEbooka.pl, gdzie dokonana zostanie synchronizacja biblioteczki pomiędzy ebookpoint.pl a UpolujEbooka.pl zgodnie z instrukcją:

http://www.youtube.com/watch?v=o5WBNXQ7ANw

9. Nagroda czytnik Amazon Kindle zostanie przekazany za pośrednictwem firmy kurierskiej bądź Poczty Polskiej w terminie 20 dni od daty uzyskania przez Organizatora adresu właściwego do doręczenia nagrody oraz wpłaty za czytnik wymienionej w pkt. 5.

10. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. Treść regulaminu może ulec zmianie i jest dostępna pod linkiem: http://blog.upolujebooka.pl/z-zycia-wziete/wygraj-kindla-od-ebookpointa-i-upolujebooka/

11. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed przystąpieniem do konkursu. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za niestosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu.

12. Pracownicy firmy Helion SA, FRESHLOGIC oraz ich rodziny nie mogą brać udziału w konkursie.

13. Uczestnik poprzez fakt przystąpienia do konkursu akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

14. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 25.03.2014r. (godzina 23.00)

15. W przypadku braku akceptacji przez uczestnika konkursu stanowiska organizatorów, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, uczestnik może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.

You may also like